CBTT GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ 
Thứ ba, 05 Tháng 11 2013
CBTT NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC MUA LẠI CỔ PHIẾU 
Thứ tư, 23 Tháng 10 2013
CBTT THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 
Thứ năm, 17 Tháng 10 2013
CBTT MIỄN NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
Thứ năm, 03 Tháng 10 2013
CBTT BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
Thứ hai, 30 Tháng 9 2013
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ - Hoàng Thị Ngọc Lan 
Thứ tư, 18 Tháng 9 2013
Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ - Hoàng Thị Ngọc Lan 
Thứ bảy, 14 Tháng 9 2013
CBTT BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC 
Thứ ba, 10 Tháng 9 2013
CBTT TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - TỔNG GIÁM ĐỐC 
Thứ hai, 09 Tháng 9 2013
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 2 năm 2012 
Thứ hai, 05 Tháng 8 2013
Nghị quyết 05/2013/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị về chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012 
Thứ năm, 01 Tháng 8 2013
Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2013 
Thứ sáu, 19 Tháng 7 2013
CBTT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 
Thứ năm, 18 Tháng 7 2013
TCO công bố thông tin thay đổi Đăng ký doanh nghiệp Lần 8 
Thứ ba, 09 Tháng 7 2013
TCO công bố thông tin miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc 
Thứ ba, 09 Tháng 7 2013
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - NGUYỄN THU THỦY 
Thứ năm, 30 Tháng 5 2013
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - NGUYỄN THU THỦY 
Thứ năm, 23 Tháng 5 2013
BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - HOÀNG THỊ NGỌC LAN 
Thứ năm, 11 Tháng 4 2013
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - HOÀNG THỊ NGỌC LAN 
Thứ năm, 11 Tháng 4 2013
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Thứ tư, 03 Tháng 4 2013
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI 
Thứ tư, 03 Tháng 4 2013
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN - NĂM BÁO CÁO 2012 TASA GROUP 
Thứ hai, 01 Tháng 4 2013
CÔNG BỐ THÔNG TIN BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP 
Thứ hai, 25 Tháng 3 2013
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2013 
Thứ năm, 07 Tháng 3 2013
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Nguyễn Thu Thủy 
Thứ bảy, 23 Tháng 2 2013
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Nguyễn Thu Thủy 
Thứ hai, 18 Tháng 2 2013
THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 
Thứ năm, 07 Tháng 2 2013
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGUYỄN ĐÌNH TÙNG 
Thứ năm, 07 Tháng 2 2013
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 
Thứ hai, 04 Tháng 2 2013
THÔNG BÁO GIAO DICH CỔ PHIẾU NGUYỄN ĐÌNH TÙNG 
Thứ sáu, 01 Tháng 2 2013
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012 NĂM 
Thứ ba, 22 Tháng 1 2013
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Lê Thị Thùy Linh 
Thứ ba, 27 Tháng 11 2012
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ- Nguyễn Thị Kim Ngân 
Thứ sáu, 05 Tháng 10 2012
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Lê Thị Thùy Linh 
Thứ tư, 19 Tháng 9 2012
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Nguyễn Thị Kim Ngân 
Thứ tư, 12 Tháng 9 2012
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 
Thứ tư, 05 Tháng 9 2012
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ- Vũ Thanh Nga 
Thứ tư, 05 Tháng 9 2012
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 
Thứ sáu, 24 Tháng 8 2012
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 
Thứ tư, 08 Tháng 8 2012
Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2012 
Thứ ba, 24 Tháng 7 2012
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ( cập nhật ngày 18 tháng 7 năm 2012) 
Thứ tư, 18 Tháng 7 2012
Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức TaSa Duyên Hải 
Thứ tư, 13 Tháng 6 2012
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 
Thứ ba, 05 Tháng 6 2012
Thông báo: chấp thuận giao dịch cổ phiếu bổ sung. 
Thứ hai, 04 Tháng 6 2012
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ 
Thứ bảy, 02 Tháng 6 2012
Thông báo v.v ngày Đk cuối cùng chốt DS Cổ Đông trả cổ tức đợt 2 năm 2011 
Thứ hai, 28 Tháng 5 2012
Thông báo: V/v phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cho cán bộ CNV 
Thứ hai, 21 Tháng 5 2012
Thông báo: V/v: Chính thức giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội 
Thứ hai, 21 Tháng 5 2012
Nghị quyết HĐQT chia cổ tức đợt 2 năm 2011 
Thứ hai, 21 Tháng 5 2012
Thông báo chia cổ tức đợt 02 năm 2011 - TCO 
Thứ hai, 21 Tháng 5 2012
Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ 
Thứ hai, 21 Tháng 5 2012
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn 
Thứ hai, 21 Tháng 5 2012
Thông báoV/V: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông Đại hội Cổ đông thường niên 2011 
Thứ hai, 21 Tháng 5 2012
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 2 năm 2010 
Thứ hai, 21 Tháng 5 2012
Thông báo thay đổi nhân sự chủ chốt 
Thứ hai, 21 Tháng 5 2012
Thông báo về việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu để chuyển sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP HCM 
Thứ hai, 21 Tháng 5 2012
Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh về việc niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh 
Thứ hai, 21 Tháng 5 2012
Thông báo: ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009, đại hội cổ đông thường niên 2010 
Thứ hai, 21 Tháng 5 2012
Thông báo: Kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ. 
Thứ hai, 21 Tháng 5 2012
Thông báo: TCO: 23/10/2009 là ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 3,64%) 
Thứ hai, 21 Tháng 5 2012
Thông báo: V/v đính chính ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng cổ phiếu 
Thứ hai, 21 Tháng 5 2012
Thông báo: V/v phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cho cán bộ CNV 
Thứ hai, 21 Tháng 5 2012
Thông báo: V/v: Chính thức mua sở hữu vốn tại Công ty TNHH Container Minh Thành 
Thứ hai, 21 Tháng 5 2012