HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

  • Chủ tịch HĐQT      : Ông Lê Thái Cường

  • Thành viên HĐQT : Bà Hoàng Thị Ngọc Lan Lược sử

  • Thành viên HĐQT : Bà  Vũ Thị Phú Lược sử

  • Thành viên HĐQT : Bà Đào Kim Phương ợc s
  • Thành viên HĐQT : Ông Hoàng Anh Dũng

  • Thành viên HĐQT : Ông Đặng Tiếp

  • Thành viên HĐQT : Bà Nguyễn Thị Hồng Mai

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:  Bao gồm 2 thành viên: Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc.

  • Tổng Giám đốc: Ông Lê Thái Cường

  • Phó Tổng Giám đốc Khối Tài chính-Nội chính: Bà Hoàng Thị Ngọc Lan - quản lý, điều hành tài chính, chứng khoán, nội chính  Lược sử

BAN KIỂM SOÁT:

   Trưởng Ban:  Bà Cao Thu Hằng 

   Thành viên Ban kiểm soát: Bà Trần Thị Kim Hồng Lược sử

   Thành viên Ban Kiểm soát: Bà Văn Thị Thanh Bình Lược sử

 

KẾ TOÁN TRƯỞNG:

  Kế toán trưởng: Bà Nguyễn Thu Thủy      Lược sử