DUYEN HAI MULTI MODAl TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY

TASA DUYEN HAI

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI
TASA DUYÊN HẢI
Ngôn ngữ Việt Nam Ngôn ngữ Tiếng Anh
Ngôn ngữ Việt Nam   Ngôn ngữ Tiếng Anh

Container Lifting

Thursday - 18/01/2018
                                               
                                               
TASA Duyen Hai has lifting equipment such as cranes, ... at TASA Minh Thanh yard, TASACO yard and beach at ICD Thuy Van.
Container Lifting
TASA Duyen Hai has lifting equipment such as cranes, ... at TASA Minh Thanh yard, TASACO yard and beach at ICD Thuy Van.
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second